Giới thiệu khoa

       SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG

Đào tạo nhân lực Dược đạt chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển ngành Dược Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2045: Phát triển Khoa dược trở thành một trong những đơn vị uy tín, chất lượng trong đào tạo Đại học và Sau đại học; Nghiên cứu khoa học của ngành Dược Việt Nam. Kết hợp hài hòa giữa đào tạo và phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

           Trí tuệ – Hội nhập – Chuyên nghiệp

             MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1. Mục tiêu chương trình đào tạo (MtCt – Program Objectives POb).

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ đại học có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, y-dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ khoa học Dược vững chắc đạt chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam; có khả năng làm việc trong lĩnh vực dược một cách chuyên nghiệp, độc lập, sáng tạo, có tầm nhìn và khả năng hội nhập tốt, tự học liên tục và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

MtCt1: Vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Dược nói riêng. Thực hiện đúng các quy định, chính sách của pháp luật, luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hành nghề dược.

MtCt2: Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, tuân thủ các quy định nghề nghiệp trong hoạt động chuyên môn Dược.

MtCt3: Vận dụng được kiến thức về nguồn nguyên liệu hóa dược làm thuốc, kỹ thuật sản xuất và nghiên cứu phát triển thuốc mới để xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc đặc biệt.

MtCt4: Vận dụng được kiến thức về dược động học, dược lý, dược lâm sàng trong hướng dẫn sử dụng thuốc và điều trị.

MtCt5: Vận dụng được kiến thức, các nguyên tắc và chuẩn mực áp dụng trong hệ thống quản lý chất lượng thuốc vào việc thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

MtCt6: Vận dụng được kiến thức về thực vật, dược liệu, dược học cổ truyền để sử dụng dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu, phát triển các bài thuốc dân gian, các phương thuốc cổ truyền một cách có hiệu quả trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh

MtCt7: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Kinh tế và quản trị kinh doanh dược để thực hiện tốt công tác cung ứng thuốc; điều hành doanh nghiệp dược hiệu quả.

Về kỹ năng

Kỹ năng cứng:

Tham gia tổ chức và triển khai được việc thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Cụ thể như sau:

MtCt8: Vận dụng kỹ năng phân tích cấu trúc thuốc hoặc các nguyên liệu làm thuốc để ứng dụng trong quá trình bảo quản, kiểm nghiệm và bào chế thuốc.

MtCt9: Thiết kế được công thức, xây dựng được quy trình và tiến hành bào chế được các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới. Xây dựng và áp dụng các quy trình thao tác chuẩn (SOPs) để đảm bảo chất lượng thuốc, tham gia thực hiện được hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc theo yêu cầu thực tế.

MtCt10: Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Triển khai được công tác dược lâm sàng tại bệnh viện.

MtCt11: Chiết xuất, định tính, phân lập được các thành phần hóa học trong cây thuốc; Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi;  Xây dựng được các kế hoạch bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các vị thuốc từ dược liệu và tổ chức sản xuất được các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

MtCt12: Vận dụng được kỹ năng về quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, tồn trữ thuốc phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

MtCt13: Triển khai được Luật dược, các văn bản pháp quy về Dược và có khả năng đào tạo chuyên môn dược cho nhân viên y tế cũng như cộng đồng. Tổ chức được các chương trình phổ cập thông tin về thuốc.

Kỹ năng mềm

MtCt14: Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, người chăm sóc, khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng theo chuẩn mực quy tắc ứng xử trong ngành y tế.

MtCt15: Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc, hiều được tài liệu chuyển môn và giao tiếp tốt với các đối tác là người nước ngoài.

MtCt16: Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

MtCt17: Có đạo đức nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh. Có tinh thần

cầu tiến, có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.

MtCt18: Tôn trọng, chân thành hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành

MtCt19: Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền; Có ý thức bảo vệ môi trường